เกียรติบัตร  การอบรมออนไลน์กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning แบบ Fundamental AL Training