การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มอบหมายให้นายสมคิด มาหล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อร่วมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รอบเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1