ประกาศผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

Read more

การอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 1 ครู 1 นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม Active Learning สำหรับครูปฐมวัย

โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนก

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์และรับฟังการนำเสนองานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาโท

วันที่ 18 เมษายน 2566 นาย

Read more