การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่องวินัย การรักษาวินัย และจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ วินัย การรักษาวินัย และจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา