สพป.ตาก เขต 1 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์และรับฟังการนำเสนองานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาโท

วันที่ 18 เมษายน 2566 นาย

Read more