การอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 1 ครู 1 นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม Active Learning สำหรับครูปฐมวัย

โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยใช้รูปแบบ 1 ครู 1 นวัตกรรม ด้วยกิจกรรมเชิงรุก Active Learning) วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน