การประชุม conference ครั้งที่ 4 เรื่อง การเตรียมการดำเนินงาน โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก