การประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566