สพป.ตาก เขต 1 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 และประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ร่วมประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ในรอบ 6 เดืิอน ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนโรงเรียนบ้านน้ำด้วน และโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย