การอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Traning