แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตากเขต 1 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ รวมถึง กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องย้ายไปศึกษาต่อยังสถานศึกษานอกระบบ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักอำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการ ที่ ศธ 0201.1/176 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2546 เรื่อง การศึกษาของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนแต่อายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป