การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมชี้แจงสร้างความเ

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม แ

Read more