ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส้มเสี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1