เปิดกิจกรรมโครงการ English Camp

เปิดกิจกรรมโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2567 เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย