การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting