การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา

การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel