หัวข้อหมวด

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2566

Read more

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต“ที่เกี่ยวข้องกับสินบน”ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้า ที่ตามภารกิจ

Read more