อบรมพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP (The Geometer’s Sketchpad) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566