ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566

ในวันที่ 7 กันยายน 2566