ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567

ระชุมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80สพป.ตาก เขต 1 พร้อมนี้ ศน.เชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศน.นรพนธ์ จันชูมี และศน.จันทร์ฉาย มีสวนทอง ร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย