ประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 มอบหมายให้ นางอรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกับ ศน. รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล ศน. เชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศน. ณาตยา สร้อยสนธิ์ และศน. สิริกัญญา ธรรมขาติ ร่วมประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมวอร์รูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1