ประชาสัมพันธ์การลดหย่อนภาษี เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างกำแพงแนวฆราวาส