ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566