ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง และโรงเรียนบ้านมูเซอ