การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และ(Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย(สำหรับครูผู้สอน)

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนใน อ.บ้านตาก อ.สามเงา และ อ.วังเจ้า

     วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม

     วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว

Read more

การประชุมการร่างแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 6 มิถุนายน 25

Read more

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และพื้นฐานการวาดเส้น สำหรับครูผู้สอน รายวิชาทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more