ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 12