ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ” รุ่นที่ 1