การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ประจำปีการศึกษา 2566