ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567