ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4