ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (the best safety practice) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “พลิกโฉมคุณภาพครูด้วย PA เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8          กิจกรรม (ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (CHATGPT) พร้อมกราฟฟิกสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรม”

Read more

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง (ชั้น 7**) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA – Based ) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”

Read more