ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปเตือนภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน”