ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ ประจำปี 2566 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย