แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในการเลืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั้วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน