สพป.ตาก เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2