สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ในนามเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขต ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาวาระเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมส้มเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1