ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565