ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย