รายงานงบทดลองจาก GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์