การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และ(Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย(สำหรับครูผู้สอน)