สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สwป ตากเขต 1 และบุคลากรศึกษานิเทศห์ สพป.ตาก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.ตาก เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ได้นำเสนอการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในปีการศึกษา 2/2565 8 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สwป.ตาก เขต 1