การดำเนินการตามมาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล ของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1