การประชุมคณะกรรมการประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70