ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตคอรัปชันและประพฤติมิชอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารแม่ ๘๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑