คู่มือการปฏิบัติงาน งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายพงษ์ศักดิ์ เครือซ้า)

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง งานคัดเลือกและสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายณัฐพล นาคไทย)

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางเนตรนภา วรกิจพานิชย์)

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ และงานเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางทองอุไร เอี่ยมแก้ว)

Read more