ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566