รายงานงบทดลองจาก GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์