เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์