รายงานงบทดลองจาก GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์