เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1. บทความเรื่อง เอกสารการทำประชาคม

2. บทความเรื่อง ความเห็นของพนักงานอัยการ

3. บทความเรื่อง ขอรายชื่อชาติพันธุ์

4. บทความเรื่อง ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร

5. บทความเรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์